brucerKotły z palnikiem retortowym uznawane są obecnie za najbardziej efektywne źródła ciepła dla ogrzewnictwa indywidualnego i małych kotłowni komunalnych. Stanowi to podstawę obserwowanego w ostatnim czasie dynamicznego wzrostu ich produkcji i sprzedaży. Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania. Zasilanie niewielkim porcjami paliwa, podawanymi z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu sekund, sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu zalet nowoczesnej techniki spalania współprądowego oraz możliwości nowoczesnych układów automatycznej regulacji. Poważną zaletą dla licznego grona użytkowników stanowi możliwość nawet kilkudniowej i praktycznie bezobsługowej eksploatacji kotła. Uzyskać to można dzięki automatycznemu zasilaniu z dłuższego zasobnika paliwa.

 

Konwencjonalne palniki retortowe wymagają węgla o uziarnienieniu 8-25 mm (sortyment “groszek”) z minimalnymi zawartościami nadziarna i podziarna oraz zdolnością… spiekania według Rogi RI < 5, temperaturą mięknienia popiołu > 1200°C. Niewłaściwa jakość węgla wpływa negatywnie na pracę systemu podawania paliwa (wzrost oporów podawania, zatory) i realizację procesu spalania (szlakowanie, spiekanie złoża paliwa).

Intensywny wzrost produkcji sprzedaży kotłów retortowych skutkuje obecnie tak wysokim wzrostem zużycia tego paliwa, że krajowy rynek paliw odnotowuje już wyraźny jego brak. Udział sortymentu “groszek” w całkowitym urobku górnictwa stanowi tylko kilka procent (udział “groszku” o parametrach przedstawionych powyżej – znacznie mniej), toteż istnieje naturalna granica jego podaży i tym samym granica rozwoju ilościowego produkcji konwencjonalnych kotłów retortowych. Głównym (ok. 80% urobku) produktem górnictwa jest miał węglowy, który jest aktualnie także najtańszym nośnikiem energii zawartej w węglu.

 

Palniki retortowe II-ej generacji rozwiązują problem niedoboru ilościowego kwalifikowanych “groszków” dla sektora “małej energetyki”. Umożliwiają one efektowne spalanie węgli charakteryzujących się mniej rygorystycznymi parametrami spiekalności i uziarnienia, poprzez:

 

Nowatorskie rozwiązanie sposobu podawania paliwa do palnika

 

Specyficzne ukształtowanie paleniska oraz ślimaka podającego paliwo do paleniska umożliwia podawanie paliwa o szerokim zakresie uziarnienia 0-31,5 mm, czyli zasilenie kotła zarówno sortymentem “groszek” jak i “miał” oraz ich mieszankami w dowolnych udziałach.

 

Nowatorskie rozwiązanie sposobu napowietrzenia paliwa w palniku

 

Specyficzne ukształtowanie układu napowietrzenia złoża paliwa (wielowarstwowe asymetryczne dysze napowietrzające) umożliwia efektywne spalanie paliw o szerokim zakresie uziarnienia 0-31,5 mm, w tym także węgli spiekających się i szykujących.

 

Palniki retortowe II-ej generacji wykonane są w całości z elementów żeliwnych, co ma znaczący korzystny wpływ na ich eksploatację i żywotność. Odlewy żeliwne są odporne na korozję zmęczeniową oraz chemiczną i elektrochemiczną, w przeciwieństwie są źródłem dżych naprężeń wewnątrz materiałowych oraz zmian struktury materiału pod wpływem ciepła oraz powodem zwiększonej korozyjności zmęczeniowej materiału.

Źródło: www.tilgner.pl